Naar inschrijfformulier →

Aanmelden bij v.v. WODAN kan via ons digitale inschrijfformulier. Lees, voordat je de aanmelding maakt, eerst onderstaande informatie door!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor het volledige seizoen. De contributie is ook na opzegging volledig verschuldigd. Door in te schrijven word je kandidaat-lid van v.v. WODAN.
De inschrijfkosten bedragen € 15. Mogelijk kom je eerst op een wachtlijst.

Contributie

Iedereen die per 1 juli van enig jaar bij de vereniging staat ingeschreven als lid dient voor het lopende seizoen de volledig geldende contributie te betalen (zie overzicht onder deze opsomming).

  • Een nieuw lid dat zich aanmeldt vóór 1 januari van een lopend seizoen is de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd.
  • Een nieuw lid dat zich aanmeldt ná 1 januari van een lopend seizoen is 50% van de geldende contributie verschuldigd.

Onder nieuw lid wordt verstaan de persoon die zich als lid aanmeldt en uit hoofde daarvan inschrijfgeld verschuldigd is. Dit inschrijfgeld (à € 15,-) dient direct op de club betaald te worden.

De hiervoor omschreven contributie en het inschrijfgeld is alleen verschuldigd indien het betrokken lid wordt ingedeeld in een team en de mogelijkheid krijgt aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toestaan dat iemand minder contributie betaalt dan normaal verschuldigd. Daarbij moet worden gedacht aan leden die slechts incidenteel aan trainingen en wedstrijden deelnemen, hetzij op eigen verzoek danwel op verzoek van teamgenoten.

Het bestuur bepaalt als enig orgaan binnen de vereniging of korting wordt verleend en hoe hoog deze zal zijn. Op het verschuldigde inschrijfgeld wordt nimmer enige korting verleend.

Contributie-inning door NIKKI
De inning van de contributie voor v.v. WODAN wordt verzorgt door NIKKI. Zij zullen met u contact opnemen omtrent de inning van de contributiegelden.

U kunt de contributie voldoen in een vooraf door v.v. WODAN bepaald aantal termijnen. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht. U kunt ook de contributie in één keer voldoen voor een heel seizoen zonder administratiekosten.

Wanneer betalingen uitblijven loopt u het risico op een spelersblokkade of dat er verdere stappen worden ondernomen.

Al het contact omtrent de inning van de contributie verloopt via NIKKI. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nikki.nl of neem contact op via vvwodan@nikki.nl.

Ziekte of blessure
In geval van ziekte of een blessure waardoor deelname aan trainingen en/of wedstrijden niet mogelijk is blijft de geldende contributie onverkort verschuldigd. Mocht de ziekte of de blessure voortduren tot in het daaropvolgende verenigingsjaar dan kan het bestuur op verzoek van het betreffende lid besluiten het lid voor het volgende jaar de hoogte van de contributie te compenseren. Neemt u in dit geval contact op met ledenadministratie@vvwodan.nl.

Verhuizing
In geval een lid als gevolg van studie of werk verplicht is te verhuizen waardoor hij niet meer kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden is het mogelijk om op 2 momenten per jaar uit te schrijven. Wanneer een lid zich uitschrijft voor 1 januari in een lopend seizoen dient het lid 50% van de contributie te betalen. Wanneer een lid zich uitschrijft na 1 januari in een lopend seizoen dient het lid de volledige contributie te betalen.

Uitschrijven
Uitschrijven kan enkel en alleen door contact op te nemen met ledenadministratie@vvwodan.nl. U ontvangt dan ook een bevestiging van uw opzegging. Uitschrijven zonder kosten kan alleen als een lid zich voor 1 juli uitschrijft, anders treedt het vorenstaande in werking. Op enige andere wijze opzeggen van het lidmaatschap wordt niet gehonoreerd. In geval van schorsing van een lid hetzij door de KNVB danwel door de vereniging blijft de contributie onverkort verschuldigd.

Zie ook: Nieuwsbrief voor leden seizoen ’19 – ’20


Contributie 2019-2020 (exclusief inschrijfkosten):

CategorieTarief
JO6-JO7€50,-
JO8 t/m JO19€153,25
Senioren (leeftijd 20 t/m 49)€208,25
Veteranen (leeftijd 50 en hoger)€138,25

Spelerspas

Sinds enkele jaren is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. De bekende spelerspas voor de ABCD-jeugd en senioren is vervangen door een digitale spelerspas. Deze vereist een goede, herkenbare digitale foto. Na aanmelding ontvang je van de ledenadministratie het verzoek om een foto te mailen.

Inschrijfformulier

Personalia
Roepnaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Geslacht:
manvrouw
Nationaliteit:
Contactgegevens
Contactpersoon 1:

Contactpersoon 2:

Wat is je e-mailadres?
Adresgegevens
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Legitimatiegegevens
Legitimatiebewijs:
Legitimatienummer (indien van toepassing):
Betaalgegevens
Bankrekening IBAN nummer
Tenaamstelling
Vorige vereniging

Ben je lid geweest van een andere vereniging?
neeja

Relatienummer KNVB
Naam vorige vereniging
Team
Aantal jaren
Vereniging verlaten per

Indien je afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dien je een overschrijving aan te vragen.

Vrijwilligers

Wij willen graag dat alle leden zich actief inzetten binnen onze vereniging. Geef aan voor welk vrijwilligerswerk jij of je ouder(s) (bij jeugdleden) kan worden benaderd. Je kan meerdere voorkeuren aangeven.

BestuurlijkTrainerBegeleiderGrensrechterActiviteitencommissieSponsorcommissieSupportersverenigingWedstrijdsecretariaatAnders namelijk

Extra informatie
Vertel ons waarom je graag lid wilt worden van v.v.WODAN.