Naar inschrijfformulier →

Aanmelden bij v.v. WODAN kan via ons digitale inschrijfformulier. Lees, voordat je de aanmelding maakt, eerst onderstaande informatie door!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor het volledige seizoen. De contributie is ook na opzegging volledig verschuldigd. Door in te schrijven word je kandidaat-lid van v.v. WODAN.
De inschrijfkosten bedragen € 15. Mogelijk kom je eerst op een wachtlijst.

Contributie

 

Iedereen die per 1 juli van enig jaar bij de vereniging staat ingeschreven als lid dient voor het lopende seizoen de volledig geldende contributie te betalen (zie overzicht onder deze opsomming).

Een nieuw lid dat zich aanmeldt voor 1 oktober van een jaar is de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd.
Een nieuw lid dat zich aanmeldt na 1 oktober maar voor 31 december van een jaar is 75% van de geldende contributie verschuldigd.
Een nieuw lid dat zich aanmeldt na 1 januari van een jaar is 50% van de geldende contributie verschuldigd.
Onder nieuw lid wordt verstaan de persoon die zich als lid aanmeldt en uit hoofde daarvan inschrijfgeld verschuldigd is. Dit inschrijfgeld dient gelijktijdig met de contributie betaald te worden.
De hiervoor omschreven contributie en het inschrijfgeld is alleen verschuldigd indien het betrokken lid wordt ingedeeld in een team en de mogelijkheid krijgt aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toestaan dat iemand minder contributie betaalt dan normaal verschuldigd. Daarbij moet worden gedacht aan leden die slechts incidenteel aan trainingen en wedstrijden deelnemen, hetzij op eigen verzoek danwel op verzoek van teamgenoten. Het bestuur bepaalt als enig orgaan binnen de vereniging of korting wordt verleend  en hoe hoog deze zal zijn. Op het verschuldigde inschrijfgeld wordt nimmer enige korting verleend.

In geval van ziekte of een blessure waardoor deelname aan trainingen en/of wedstrijden niet mogelijk is blijft de geldende contributie onverkort verschuldigd. Mocht de ziekte of de blessure voortduren tot in het daaropvolgende verenigingsjaar dan kan het bestuur op verzoek van het betreffende lid besluiten het lid voor het volgende jaar vrij te stellen van het volledig betalen van contributie.

In geval een seniorenlid als gevolg van studie of werk verplicht is te verhuizen waardoor hij niet meer kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden blijft de contributie onverkort verschuldigd.
In geval een juniorlid als gevolg van verhuizing van zijn ouders of verzorgers niet meer kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden zal de betaalde contributie naar rato van de verstreken periode sinds 1 juli worden terugbetaald.

In geval van schorsing van een lid hetzij door de KNVB danwel door de vereniging blijft de contributie onverkort verschuldigd.

Korting op contributie

Verzorgt een senior-of juniorlid met instemming van de vereniging trainingen van selectieteams bij de jeugd en/of geeft hij leiding aan een selectieteam bij de junioren dan wordt het betreffende lid vrijgesteld van het betalen van contributie gedurende de periode dat hij die trainingen of het leiderschap op zich neemt onder de voorwaarde dat hij die functie in ieder geval een volledig seizoen vervult.

Verzorgt een spelend senior-of juniorlid van de vereniging met instemming van het bestuur van de vereniging trainingen bij de jeugd of neemt hij het leiderschap van een jeugdteam op zich, niet zijnde een selectieteam, dan ontvangt hij een korting van € 50,– op de verschuldigde contributie.

Indien een clublid een trainer of leider aanbrengt die een team gedurende een volledig seizoen onder zijn hoede neemt dan ontvangt het betreffende lid een korting van € 50 op de verschuldigde contributie.

Voor het geval een spelend lid daarnaast enige functie bekleedt binnen de vereniging geeft hem of haar dat geen recht op enige korting op de verschuldigde contributie.

 

Contributie 2017-2018 (exclusief inschrijfkosten):

CategorieTarief
JO6-JO7€50,-
JO8 t/m JO19€153,25
Senioren€208,25
Veteranen€138,25

Spelerspas

Vanaf seizoen 2017/2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. De bekende spelerspas voor de ABCD-jeugd en senioren wordt vervangen door een digitale spelerspas. Deze vereist een goede, herkenbare digitale foto. Deze is te uploaden.

Inschrijfformulier

Personalia
Roepnaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Geslacht:
manvrouw
Nationaliteit:
Contactgegevens
Contactpersoon 1:

Contactpersoon 2:

Wat is je e-mailadres?
Adresgegevens
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Legitimatiegegevens
Legitimatiebewijs:
Legitimatienummer (indien van toepassing):
Betaalgegevens
Bankrekening IBAN nummer
Tenaamstelling
Vorige vereniging

Ben je lid geweest van een andere vereniging?
neeja

Relatienummer KNVB
Naam vorige vereniging
Team
Aantal jaren
Vereniging verlaten per

Indien je afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dien je een overschrijving aan te vragen.

Vrijwilligers

v.v. WODAN is mede succesvol door de inzet van haar vrijwilligers. Wij willen graag dat alle leden zich actief inzetten binnen onze vereniging. Geef aan voor welk vrijwilligerswerk je het liefst wordt benaderd. Je kan meerdere voorkeuren aangeven.

BestuurlijkTrainerBegeleiderGrensrechterActiviteitencommissieSponsorcommissieSupportersverenigingWedstrijdsecretariaatAnders namelijk

Extra informatie
Vertel ons waarom je graag lid wilt worden van v.v.WODAN.
Pasfoto

Bestandsgrootte maximaal 1Mb. Toegestane bestandstypen .jpg en .png