—OPROEP———–OPROEP———-OPROEP———OPROEP——–

Beste leden,

Volgens de statuten van de vereniging dient jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te worden gehouden.

Het is een goed gebruik deze vergadering te laten plaatsvinden in de maand november. Dit jaar is dat niet anders. De ALV vindt plaats op donderdag 7 november 2019 en vangt aan om 20.30 uur in het clubhuis.

Alle leden worden opgeroepen daarbij aanwezig te zijn om te horen hoe het er binnen de club voorstaat, wat de behaalde resultaten zijn geweest en hoe de toekomst eruitziet.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat ook de ouders/verzorgers van jeugdspelers van harte welkom zijn op de ALV en daar een volwaardige stem kunnen uitbrengen namens hun kind/pupil.

Wij hopen jullie op 7 november a.s. in groten getale te zien en rekenen op een vruchtbare bijeenkomst.

AGENDA
1. Opening en medede­lingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling not­ulen ALV​
4. Jaarverslagen di­verse commissies
5. Financieel jaarv­erslag over het boek­jaar 2018-2019​
6. Verslag van de kascontrolecommissie ​
7. Vaststelling/goe­dkeuring jaarrekening 2018-2019​
8. Vaststelling/goe­dkeuring begroting 2019-2020​
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie
10. Aftreden/benoemi­ng bestuurs- en comm­issieleden
11. Rondvraag
12. Sluiting